Produkty > herbicídy

Lentipur 500 FW

S metličkami zametie na dlhú dobu

Selektívny herbicíd určený na ničenie metličky obyčajnej, psiarky roľnej a dvojklíčnolistových burín v ozimnej pšenici, ozimnej raži, ozimnom jačmeni a tritikale bez podsevu.

Účinná látka: 500g/l chlortoluron

Balenie: 10 l

Etiketa
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Lentipur 500 FW je prijímaný koreňmi a listami citlivých burín. V citlivých rastlinách blokuje fotosyntézu. Lentipur 500 FW môže byť aplikovaný preemergentne aj postemergentne. V prípade preemergentnej aplikácie je herbicídna účinnosť priaznivo ovplyvňovaná zrážkami po aplikácii, dostatočnou pôdnou vlhkosťou a dobre priprave­ným pozemkom bez hrúd. Vysoký obsah orga­nickej hmoty alebo ílovitých častíc a zvlášť veľká hrudovitosť pri preemergentnej aj post­emer­gentnej aplikácii môžu znížiť účinnosť prípravku.

Spektrum burín

Citlivé buriny: jednoklíčnolistové buriny: psiarka roľná, metlička obyčajná, lipnica ročná.
dvojklíčnolistové buriny: láskavec ohnutý, ruman roľný, mrlík biely, rumančeky, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, hluchavky, stavikrvy, kolenec roľný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný.

Lentipur 500 FW aplikujte v obilninách na jeseň preemergentne alebo postemergentne (od plného vývinu 3 listov obilniny) príp. postemergentne na jar (do konca odnožovania obilniny). Pri postemergentnej aplikácii dávku prípravku voľte podľa rastovej fázy metličky obyčajnej. Pri rastovej fáze metličky obyčajnej viac ako 6 listov dochádza k zníženiu účinku. Kombinácie Lentipuru 500 FW s prípravkami na báze MCPP (napr. Aurora Super) aplikujte len na jar od 4.listu obilniny. Kombinácie Lentipuru 500 FW s prípravkami na báze MCPP (napr. Aurora Super) aplikujte len na jar od 4.listu obilniny. Pri aplikácii je nevyhnutná dobrá príprava pôdy, ktorá zaistí drobnohrudkovitú štruktúru povrchovej vrstvy pôdy. Túto kombináciu neodporúčame použiť na ťažkých, vlhkých pôdach. Vyvarujte sa pri postreku lokálnemu predávkovaniu, ktoré môže vzniknúť prekrytím postrekových pásov, zastavením postrekovača, zlou prípravou postrekovej kvapaliny a pod.

Kombinácie: Lentipur 500 FW je vhodné na jeseň kombinovať so sulfonylmočovinami, prípadne niektorými herbicídmi zo skupiny kontaktných herbicídov. Na jar sú najvhodnejšie TM kombinácie s carfentrazonom, amidosulfuronom a fluroxypyrom.

Vývojová fáza metličky obyčajnej
Dávka prípravku l/ha
1-2 listy
1,5
3-5 listov
2
viac ako 5 listov
2,5 - 3

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
jačmeň ozimný, pšenica ozimná
metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny
1,5-3 l + (0,25 l)
AT
(TM) Sempra POST
jačmeň ozimný, raž
metlička
1,5-3 l + (0,25 l)
AT
(TM) Sempra
pšenica ozimná
metlička
1,5-3 l + (0,25 l)
AT
jeseň, (TM) Sempra
tritikale
metlička
1,5-2 l + (0,25 l)
AT
(TM) Sempra

Dávka vody: 200 - 300 l/ha. Maximálny počet ošetrení: max. 1x na jar alebo na jeseň.

TM kombináciu je možné si zakúpiť vo výhodnom produktovom balíku QUALITY 40 Ha: Lentipur 500 FW 60 l + Sempra 10 l

Minoritné použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
mak
buriny
1,2 - 1,3 l/ha
AT
PRE
mak
buriny
1,2 - 2,4 l/ha
AT
POST
facélia
buriny
2 l/ha
AT
POST