Produkty > pomocné prípravky

StabilureN®30

Ak dusík, tak jedine stabilizovaný.

Stabilizátor močovinového dusíka pre kvapalné hnojivá typu DAM, SAM AmisaN.

Účinná látka: -

Balenie: -

Etiketa
KBÚ

Chemické a fyzikálne vlastnosti

Vlastnosť
Hodnota
obsah NBPT (%)
30,0

NBPT: inhibítor ureázy; N-(n-butyl)triamid kyseliny thiofosforečnej
Obsah organických rozpúšťadiel: Diethylenglykol monomethyl eter s prídavkom inertných zložiek: 69 %

StabilureN®30 je pomocná pôdna látka, ktorá inhibuje aktivitu enzýmu ureázy a tým spomaľuje rozklad amidického dusíku na amoniak. Používa sa ako prídavok ku kvapalným hnojivám, ktoré obsahujú amidickú formu dusíku, alebo rovnomerným nanesením na povrch granúl pevných hnojív s obsahom amidického dusíku.
Prípravok StabilureN®30 po pridaní do vyššie uvedených hnojív

Čo je ureáza?

Ureáza je všadeprítomný enzým produkovaný mikroorganizmami, ktorý v pôde aj rastline spôsobuje rozklad močoviny CO(NH2)2 na amonný dusík (NH4+), prípadne amoniak. Rozklad močoviny je vítany až po infiltrácii močoviny do pôdneho profilu, nakoľko jej rozkladom vplyvom ureázy ešte na povrchu pôdy dochádza k strate N únikom NH3 do ovzdušia a nežiaducej väzbe NH4+ v povrchovej vrstve pôdy. Čo je z pohľadu pestovateľskej praxe nežiaduci jav, ktorému je možné zabrániť tak, že k hnojivám na báze močoviny aplikovaných na povrch pôdy pridáme pred aplikáciou inhibítor ureázy (StabilureN®30).

Čo ovplyvňuje aktivitu ureázy?

Enzým ureáza je aktívny už pri teplote 2°C. Aktivita ureázy sa zvyšuje za nasledujúcich podmienok:

StabilureN®30 zachováva prednosti močovinového = amidického dusíka

StabilureN®30 spojenie osvedčenej účinnej látky a inovatívneho formulačného systému

StabilureN®30 vytvára optimálne podmienky pre zablokovanie činnosti ureázy - enzýmu, ktorý premieňa močovinu (NH2) na amónnu formu dusíka (NH4+). Táto forma je príčinou strát dusíka únikom amoniaku do ovzdušia a pomalého účinku hnojív na báze močoviny, ktoré podliehajú vyššie uvedenému rozkladu spôsobenému ureázou. Na zablokovanie činnosti ureázy má zásadný vplyv schopnosť inhibítora prenikať pôdnym prostredím spoločne s močovinovou formou dusíka. Nový formulačný systém umožňuje dosiahnuť rovnakú účinnosť inhibície aj pri použití menšieho množstva aplikovanej účinnej látky. Čím je dosiahnutá vysoká efektivita hnojenia močovinovým dusíkom pri minimálnom vplyve na životné prostredie. Hnojivá typu DAM a SAM sa aplikujú v dobe, kedy teploty vzduchu aj pôdy stúpajú a zároveň rastie aj aktivita ureázy. S tým sú spojené straty dusíka, ktoré v modelových pokusoch dosahujú 3 až 35 % z aplikovanej dávky dusíka. Primiešaním prípravku StabilureN®30 je možné uchovať významné množstvo dusíka (viď graf).

StabilureN® bezproblémový partner pre DAM, SAM, AmisaN

Väčšina aplikácií hnojív DAM a SAM prebieha v rastúcich porastoch. Doposiaľ nebol zaznamenaný prípad, že by StabilureN®30 podporoval popálenie rastlín hnojivami a to ani v spojitosti s prípravkami na ochranu rastlín tradične používanými v týchto aplikáciách.

Rozsah a spôsob použitia

StabilureN®30 je určený predovšetkým pre použitie s koncentrovanými kvapalnými hnojivami typu DAM a SAM, prípadne s roztokmi močoviny. Zmes s hnojivami typu DAM a SAM môže byť bez ujmy na účinnosti prípravku použitá do 7 dní po pridaní prípravku. V prípade obsahu fosforu v koncentrovanom kvapalnom hnojive spotrebujte zmes do 1 dňa po zmiešaní.
U pevných hnojív (napr. močoviny) sa pred ich použitím odporúčaným množstvom prípravku vo vhodnom miešacom zariadení ošetrí povrch granúl. Hnojivo môže byť bez ujmy na účinnosti prípravku použité najneskôr 120 dní po prevedení ošetrenia.
StabilureN®30 nesmie byť použitý s hnojivami, ktoré obsahujú menej než ½ z celkového dusíku v amidickej forme.
Nižšie dávky prípravku sú odporúčané pri používaní hnojív pri nízkych teplotách pôdy a pri lokálnej aplikácii hnojív (napr. aplikačnými trubicami, hnojenie pod pätu a pod.), vyššie dávky sú používané pri vyšších teplotách pôdy a pri vysokej biologickej aktivite pôdy (po aplikácii organických hnojív, po zapravení väčšieho množstva pozberových zostatkov do pôdy a pod.). Hnojivá s prípravkom StabilureN®30 sa používajú obdobne, ako neupravené hnojivá.

Odporúčané dávkovanie

Ošetrované hnojivo
StabilureN®30 – dávkovanie
močovina
1,4 až 2,5 l/t
roztoky močoviny
1,4 až 2,5 ml/kg rozpustenej močoviny
DAM 390
0,8 až 1,24 l/m3
SAM, AmisaN
0,7 až 0,9 l/m3