Produkty > herbicídy

Solis

Overený štandard

Postrekový selektívny herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou na pre-emergentné a post-emergentné ničenie širokého spektra dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

Účinná látka: mesotrione 100 g/l (9,4% hm)

Balenie: 5 l

Etiketa

Pôsobenie prípravku

Solis je systémový herbicíd s obsahom účinnej látky mesotrione. Mesotrione je prijímaný listami, hypokotylom a koreňmi a následne translokovaný xylémom aj floémom do celej rastliny. Účinná látka mesotrione blokuje funkciu rastlinného enzýmu p-hydroxy-phenyl-pyruvate-dehydrogenázu (HPPD), čím spôsobuje prerušenie syntézy karotenoidov. Karotenoidy sú červené farbivá, ktoré chránia zelený pigment-chlorofyl pred ničivým UV žiarením. Zastavením produkcie karotenoidov je zelený pigment – chlorofyl degradovaný UV žiarením, čo vedie k vybieleniu alebo chloróze rastlín a ich následnému úhynu. Prejavy herbicídneho účinku sú pozorovateľné už 3-5 dní po aplikácii a buriny do 14 dní odumierajú.

Spektrum burín

Pri PRE-emergentnej aplikácii
Citlivé buriny: podslnečník Theofrastov, výmrv repky, mrlík biely, horčiak obyčajný, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, ambrózia palinolistá, mrlík hybridný, durman obyčajný, ľuľok čierny

Stredne citlivé buriny: láskavec ohnutý, ježatka kuria, portulaka zaleninová, moháre

Odolné buriny: pohánkovec ovíjavý, proso siate

Pri POST-emergentnej aplikácii
Citlivé buriny: podslnečník Theofrastov, láskavec ohnutý, výmrv repky, mrlík biely, durman obyčajný, rumančeky, horčiak obyčajný, horčica roľná, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veroniky, fialky, ambrózia palinolistá, lipkavec obyčajný, bažanka roľná, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý

Stredne citlivé buriny: loboda konáristá, ježatka kuria, prstovka krvavá

Odolné buriny: lipnica ročná, moháre

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
kukurica
dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy
1,5 l
AT
PRE, e-POST, POST

Dávka vody: 400 – 500 l/ha.
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie plodiny: 1 x za rok.

Pokyny pre aplikáciu

Solis je možné aplikovať preemergentne, skoro postemergentne a postemergentne t.j. pred vzídením, tesne po vzídení až do fázy 8 pravých listov (BBCH 00 – 18) kukurice.

PRE – preemergetná aplikácia (od sejby do vzídenia plodiny) najvhodnejšie do 3 dní po sejbe e-POST – skoro postemergentná aplikácia v rastovom štádiu 1 – 2 pravé listy kukurice.

Preemergentná a skoro postemergentná aplikácia prípravku si vyžaduje dažďové zrážky resp. závlahové zrážky 10 – 15 mm do 14 dní od aplikácie v opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu účinnosti. Pre maximálnu účinnosti zaistite drobnohrudkovitú štruktúru ošetrovanej pôdy.

POST – postemergentná aplikácia – v rastovom štádiu 4 – 8 listov kukurice.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Nie sú známe žiadne obmedzenia čo sa týka vysievania následných plodín. V prípade zaorania porastu ošetreného prípravkom Solis hlbokou orbou - je možné v tú istú jar ako náhradnú plodinu vysievať kukuricu alebo jačmeň jarný. 3 týždne po aplikácii je možné vysievať slnečnicu a hrach. Nasledujúcu jeseň je možné bez obmedzenia vysievať repku ozimnú. V prípade minimalizačných technológií je možné ako náhradné plodiny v tú istú jar po aplikácii prípravku vysievať kukuricu a jačmeň jarný bez obmedzení. Slnečnicu a hrach však možno vysievať až s odstupom 100 dní po aplikácii prípravku. Minimalizačné technológie sa neodporúčajú ani v prípade repky ozimnej. Repu cukrovú však nasledujúcu jar možno vysievať aj v minimalizačnom systéme obrábania pôdy bez obmedzení.